SIA “Ligumss”

“Stacija”, Valkas pag., Valkas nov., LV-4701

Reg. nr: 44103057254

 

Privaatsuspoliitika

  1. Sissejuhatus

SAI “Ligumss” (edaspidi – vastutav töötleja) töötleb veebilehel www.ligumss.lv (edaspidi – veebileht) andmesubjektilt – veebilehe kasutajalt (edaspidi – kasutaja) – saadud isikuandmeid.

Vastutav töötleja hoolitseb kasutaja privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest, austab kliendi õigust isikuandmete seaduslikule töötlemisele vastavalt kohaldatavale õigusele – Euroopa Parlament ja nõukogu 2016. aastal. 27. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (edaspidi “määrus”) ning muud kohaldatavad eraelu puutumatust ja andmetöötlust käsitlevad õigusaktid.

Eespool öeldut silmas pidades on vastutav töötleja koostanud käesoleva privaatsuspoliitika, et anda kasutajale määruses nõutud teavet.

Privaatsuspoliitikat kohaldatakse andmetöötlusele sõltumata sellest, millisel kujul ja/või millisel andmekandjal kasutaja isikuandmeid edastab (veebisait, paberil või telefoni teel).

2. Vastutava töötleja isiku- ja kontaktandmed

Haldur on SIA “Ligumss”, aadress “Stacija”, Valkas pag., Valkas nov., LV-4701, reg.nr. LV44103057254. veebisait – www.ligumss.lv e-post – info@ligumss.lv, telefon – +371 26 61 66 11

3 Andmekaitseametniku kontaktandmed

Vastutava töötleja andmekaitseametnik

4. Töötlemise eesmärgid ja töötlemise õiguslik alus

Kui kasutaja edastab haldurile isikuandmeid, nagu nimi, isikukood, e-posti või postiaadress, telefoninumber, isiklikud sõnumid jne. veebilehe kontaktvormide, e-posti või muude postivormide kaudu, salvestame ja kasutame neid andmeid asjaomase teenuslepingu täitmiseks või sõlmimiseks.

Selliste andmete töötlemine on meile vajalik kliendi tuvastamiseks; lepingu ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja tõendamiseks; teenuste osutamiseks/hooldamiseks; klienditeeninduse osutamiseks; taotluste ja vastuväidete läbivaatamiseks ja töötlemiseks; arvete haldamiseks ja muudel eesmärkidel, mis on otseselt seotud lepingute sõlmimise või täitmisega.

Töötlemise õiguslik alus on määrus (EÜ) nr 6/2009. Artikli 2 lõike 1 punkt b punkt 2, mille kohaselt on töötlemine seaduslik, kui töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, mille osapool on andmesubjekt, või meetmete võtmiseks andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist.

5. Isikuandmete kategooriad

Isikuandmete kategooriad – nimi, perekonnanimi, isikukood, e-posti või postiaadress, IP-aadress, telefoninumber, sõnumi või kirja sisu jne.

6. Isikuandmete saajate kategooriad

Andmed avaldatakse nendele vastutava töötleja töötajatele, kes peavad neid andmeid teadma oma otseste ülesannete täitmiseks või asjaomase teenuslepingu sõlmimiseks.

Isikuandmete kogumisel ja kasutamisel kasutame osaliselt väliste teenusepakkujate teenuseid, kes lepingu alusel järgivad rangelt meie juhiseid ja kes on meie pideva kontrolli all enne teenuse kasutamist ja tulevikus.

7. Andmesubjektide kategooriad

Andmesubjektide kategooriad – vastutava töötleja praegused, endised ja potentsiaalsed kliendid.

8. Andmete edastamine väljapoole Lätit

Saadud andmeid ei edastata väljapoole Lätit, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, samuti ei edastata neid ühelegi rahvusvahelisele organisatsioonile.

9. Andmete säilitamise kestus

Kui andmekaitse juhistes ei ole sätestatud teisiti, kustutame isikuandmed hiljemalt kolm kuud pärast seda, kui andmete säilitamise algne põhjus on ära langenud, välja arvatud juhul, kui meil on seaduslik kohustus andmeid jätkuvalt säilitada (näiteks, kuid mitte ainult, raamatupidamis- või kohtuvaidluste jaoks).

10. Andmesubjekti juurdepääs isikuandmetele

Andmesubjektil on õigus saada juurdepääs andmesubjekti isikuandmetele ühe kuu jooksul alates taotluse esitamisest.

Kasutaja võib esitada oma õiguste kasutamise taotluse kirjalikult isiklikult, halduri registrijärgses asukohas (isikut tõendava dokumendi esitamisel) või e-posti teel, allkirjastatuna turvalise elektroonilise allkirjaga;

Pärast kasutaja taotluse saamist oma õiguste kasutamiseks kontrollib haldaja kasutaja isikut, hindab taotlust ja täidab seda vastavalt seadustele ja määrustele.

Kasutajal on õigus saada teavet, mis on nõutud õigusaktidega seoses tema andmete töötlemisega, õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ning nõuda vastutavalt töötlejalt nende täiendamist, parandamist või kustutamist, töötlemise piiramist või töötlemise vaidlustamist, kui need õigused ei ole vastuolus andmetöötluse eesmärgiga (lepingute sõlmimine või täitmine).

Andmesubjektil ei ole õigust saada teavet, kui sellise teabe avaldamine on seadusega keelatud riigi julgeoleku, riigikaitse, avaliku julgeoleku, kriminaalõiguse valdkonnas, samuti riigi finantshuvide kaitsmiseks maksuküsimustes või finantsturu osaliste jälgimiseks ja makromajanduslikuks analüüsiks.

11. Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Andmesubjektil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (riiklikule andmekaitseinspektsioonile). Riiklik Andmekaitseinspektsioon võtab dokumente vastu posti teel, elektronposti teel (dokumendid allkirjastatakse turvalise elektroonilise allkirjaga) või neid võib jätta 1. korruse postkasti aadressil Blaumaņa 11/13, Riia. Riiklik Andmekaitseinspektsioon võtab vastu e-posti aadressile info@dvi.gov.lv saadetud elektroonilist posti.