Z/s “Ķiršlejas”

Juridiskā adrese: “Ķiršlejas”, Kārķu pagasts, Valkas novads,, LV-4716

Preču izsniegšanas adrese: Meža iela 4b, Valka, Valkas novads, LV-4701

Preču izsniegšanas adrese: “Ķiršlejas”, Launkalnes pag. Smiltenes nov. LV 4718

Reģistrācijas numurs: 43901003511

PVN numurs: LV43901003511

Banka: AS “Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Konts: LV38PARX0012469440004

Konts: LV11PARX0012469440005 (tikai PLN valūta)